YẾU TỐ CON NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH 95% VIỆC THÀNH HAY BẠI CỦA MỘT DOANH NGHIỆP

1. Con người là yếu tố tiên quyết để hình thành một công ty, doanh nghiệp. Steve Jobs và Steve Wozniak, hai nhà sáng lập của Apple, là những con người đã tạo nên cơ sở cho sự phát triển của công ty này. Để thành công, Apple phải tập trung vào việc thu hút