Vị trí tuyển dụng Lương Hạn Nộp Ứng tuyển

 CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH STORE
  Fulltime 10 người
8.000.000đ – 12.000.000đ 31/09/2020 Image

 CHUYÊN VIÊN CONTENT MARKETING
  Fulltime 15 người
7.000.000 – 9.000.000 31/09/2020 Image

 CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR
  Fulltime 10 người
7.000.000 – 9.000.000 31/09/2020 Image